La Fundació Activitats realitzades Projectes Mitjans de comunicació

Entitats col·laboradores

Com col·laborar Enllaços Contacte
   
 
 

Premis

SOL SOLET

 

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

Premis SOL SOLET 2024

Carta del President de la FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS, adreçada als Claustres de les Escoles d'Educació Especial de Catalunya (versió per imprimir)

 

El tema proposat per a aquesta 11a. edició és: “Festa Major”.

 
Bases de l'onzena edició dels Premis SOL SOLET (versió completa per imprimir)
     
ORGANITZADOR
L’ Organitzador dels “PREMIS SOL SOLET” és la FUNDACIÓ SARDA PUJADAS, amb domicili social a Barcelona, Avinguda Mare de Déu de Montserrat 144 i amb NIF G58248295.
 

OBJECTIU DEL CONCURS:
Aquest concurs té com a objectiu la selecció d’un dibuix basat en el tema genèric "Festa Major"

S’estableixen dues categories:

 • Categoria A: dibuixos figuratius
 • Categoria B: dibuixos conceptuals /abstractes.

Cada Escola decidirà a quina categoria participa el dibuix del seu alumne.

 
La FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS, podrà utilitzar el dibuix seleccionat en totes aquelles accions que estimi oportunes (publicacions, web, publicitat, projectes,....)
 
PARTICIPANTS:
El concurs està obert a tots els alumnes de les escoles d’educació especial de Catalunya.
 

Cada alumne/a només podrà presentar un sol dibuix en una de les dues categories, i ha d'estar fet dins l’horari lectiu i en presència dels professors de l’escola a la que pertanyi l’alumne/a.

 
Els dissenys s’hauran de presentar a través de l’escola a la que pertanyi l’alumne/a.
 
Cada alumne/a que hi participi haurà d’adjuntar una autorització dels pares o tutors legals acceptant les bases del concurs, segons el model que s’adjunta. La no correcta presentació de l’autorització suposarà l’exclusió automàtica del disseny presentat del concurs.
 
TIPUS DE CONCURS:
El present concurs es desenvoluparà en dues fases, en la primera el jurat establert proposarà 12 finalistes, en la segona el jurat triarà i farà públic el guanyador/a, dos finalistes i el nom de les escoles que representen.
 
 
 
CALENDARI
La data d’inici coincidirà amb la data de recepció, per part de l’escola, de les presents bases.
 
La data límit de presentació de les propostes serà el dia 5 d'abril de 2024.
 
El lliurament de premis serà el 16 de maig de 2024.
 
 
METODOLOGIA A PRESENTAR PELS CONCURSANTS:
El dibuix haurà d’anar representat sobre el format del full adjunt.
 
Els dibuixos s’enviaran escanejats en format PDF
 
El dibuix pot anar amb els colors que motivin al concursant, reforçant i donant plenitud a la idea.
 
CRITERIS DE VALORACIÓ:
Es condició imprescindible que el disseny sigui original, que el seu format permeti a la Fundació imprimir-lo en qualsevol suport, modificant si així calgués la quantitat de colors o la seva conversió a trames amb la finalitat d’ assolir el seu sosteniment econòmic.
 
JURAT:
El disseny guanyador serà elegit per un Jurat presidit pel President de la Fundació Sardà Pujadas i format per diferents persones, vinculades al mon de l’Educació, de la Comunicació o de l’Art, i una altra, que haurà de ser membre del Patronat de la Fundació.
 
El Jurat resoldrà qualsevol incidència que es pogués produir que no hagi quedat contemplada en aquestes bases. La decisió serà irrevocable.
 
PREMI:
Els premis seran lliurats pel President de la Fundació.
 
Els alumnes guanyadors i l’escola a que pertanyin, rebran un premi cadascun com a reconeixement a la idea i a la vàlua del treball.
 
El lliurament dels premis es farà presencial, en cas que no es pugui, es comunicarà telemàticament.
 

Els premis consistiran :

 • Per l’alumne guanyador una tablet
 • Per l’escola de l’alumne guanyador: 1500 euros per a la compra
  d’equipaments en cada una de les dues categories
 • Els alumnes classificats en segon i tercer lloc en cada una de les dues
  categories una tablet.
 • L’escola de l’alumne classificat en segon lloc en cada una de les dues
  categories : 600 euros per a la compra d’equipaments.
 • L’escola de l’alumne classificat en tercer lloc en cada una de les dues
  categories: 400 euros per a la compra d’equipaments.
 • Totes les escoles participants rebran un detall de reconeixement per la
  seva participació.
 
Les escoles podran optar a més d’un premi.
 
LLOC DE PRESENTACIÓ:
Les propostes es presentaran via mail al correu de la Fundació, indicant “SOL SOLET 2024” i el nom de l’Escola:

FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS
sarda.pujadasfundacio@gmail.com

 
EXPOSICIÓ
Els dissenys presentats o una selecció dels mateixos, s’exposaran públicament, mitjançant les xarxes socials.
 
DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Les escoles i els autors dels dissenys finalistes, i per tant també el guanyador, cediran en exclusiva a la FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS els drets d’us i explotació de l’obra i autoritzaran la possibilitat de modificar-lo o adaptar-lo a les necessitats, tant per mitjans informàtics, reproducció visual, impresa o repetició d’imatges.
 
La FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS serà l’única propietària dels dissenys finalistes, i d’acord amb la legislació vigent, podrà registrar-los, adquirint els drets de la propietat industrial.
 
En el cas de realitzar-se algun reportatge visual, fotogràfic o de difusió sigui pels mitjans que sigui de l’Acte de lliurament dels premis, tots/es els implicats/des fan cessió gratuïta dels drets d’imatge dels dissenys finalistes a favor de la FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS, que al mateix temps es compromet a fer-ne un molt bon us, evitant possibles perjudicis derivats d’una difusió irresponsable.
 
TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers titularitat de FUNDACIÓ SARDA PUJADAS amb la finalitat de gestionar la participació dels alumnes en el concurs de dibuix dels 11è PREMIS SOL SOLET 2024, a través de les Escoles d’Educació Específica i així mateix, per a mantenir-li informat de l’organització i celebració de nous esdeveniments o activitats lúdiques i culturals programades en un futur per la Fundació que puguin ser del seu interès.
 
En qualsevol cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant un escrit dirigit a FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS : Avgda. Mare de Déu de Montserrat, num. 144, 08024 BARCELONA Referència: BASE DE DADES o a l’adreça de correu electrònic sarda.pujadasfundacio@gmail.com junt amb la seva identificació mitjançant l’enviament de la còpia del DNI.
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació a aquest concurs suposa per part dels concursants, dels seus pares o tutors i de les escoles, el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. Aquestes bases estan dipositades al Notari de Barcelona Sr. Miguel Angel Campo Güerri.